Tanzania Kilimanjaro

Tanzania staat bekend om haar zachte milde en fruitige koffiebonen. Toch is er in Nederland vrijwel nergens koffie uit Tanzania te vinden in de Specialty Coffee wereld. Hoe komt dat?

 

Tanzania Arabica koffie komt voornamelijk uit drie regio’s, Kilimanjaro in het noorden, Mbeya en Matengo Highlands in het zuiden.  Het grootste deel van de koffie, 90%, komt van de 400.000 “smallholder farmers”, kleine koffieboeren, vaak in coöperaties verzameld. Daarnaast zijn er nog een aantal grotere coffee farms in Arusha, Kilimanjaro en de Mbeya regio. Deze grote koffie plantages worden gerund door westerse immigranten, vaak met koloniale achtergrond, zoals Engelsen en Duitsers. Oogst is tussen juli en december, en verwerking, milling, en verkoop wordt gedaan in Moshi op de veiling, of rechtstreeks aan koffiehandelaren, of koffiebranders.

 

 

Tot zover verschilt de koffie productie, 30-40.000 ton per jaar, waarvan 70% Arabica, niet veel van andere koffie producerende landen in de regio. Met uitzondering wellicht van de grote hoeveelheid Robusta die in Tanzania wordt geproduceerd. Wat maakt Tanzania koffie dan toch bijzonder? Koffie uit Kenia is veel duurder en bekender, uit Ethiopië veel meer gedronken, en toch heeft de koffie daar mijn hart gestolen.

 

Allereerst is er een groot verschil tussen de “grote” producenten, die voornamelijk de zgn. commodity market, de markt van de grote koffiehandelaren en koffiebranders, zoals Starbucks,  bedienen en de Specialty Coffee markt. De markt waar de kleine koffiebranders hun koffie halen, vanwege de hoogwaardige kwaliteit en smaak. Deze laatste markt is (nog) heel klein in Tanzania. De overheid stimuleert het gebruik van zelf gekweekte koffiesoorten, die ziekte resistent zijn en een hoge opbrengst hebben, en de Specialty Coffee Roasters hebben Tanzania nog niet ontdekt. Daarom ben ik zo blij dat wij, min of meer toevallig, gestuit zijn op een aantal coöperaties en koffieplantages op de hellingen van de Kilimanjaro die zich richten op kwaliteit en smaak, en niet op hogere productie, als voornaamste doel van hun activiteiten.

 

Eind 2013 kwam ik in contact met de inwoners van een aantal dorpen op de hellingen van Kilimanjaro (tussen 1350-1550 meter hoogte), die zich sinds een aantal jaar hadden verenigd en hun koffie verzamelden en gezamenlijk bewerkten en oogstten. Deze CPU’s (Cooperative Production Unit), gaven ons samples mee en de uitkomst was verrassend. De SCAA (Specialty Coffee Association of America) had al eens een test gedaan met deze koffie en een score gegeven van 92 punten, maar echt opgepikt door de markt was de koffie nog niet. We waren blij verrast, wat een smaak en wat een verschil met de meeste koffie die we in de regio hadden geproefd. Ik wist het zeker, dit is de koffie die wij ook wilden hebben en aan onze klanten wilden voorzetten. Helaas, een aantal Amerikaanse koffiebranders was ons voor geweest en de hele oogst gekocht. Geduld dus tot een volgende oogst.

 

Hoe pak je zoiets aan? Gosling Coffee is een kleine organisatie, en heeft de middelen niet om een container vanuit Tanzania naar Europa te laten verschepen, even los van het feit dat de opbrengst bij lange na geen container vol was (Twee CPU’s hadden gezamenlijk ongeveer 15 zakken beschikbaar). Veel dank zijn we verschuldigd aan Bente Luther-Medoch (zie foto hiernaast). Deze dame heeft het initiatief genomen tot het vormen van de CPU’s, en zij heeft ons geholpen, samen met haar man Ralph Medoch, de samples in Amsterdam te krijgen, en de door ons geselecteerde koffie naar Europa te laten verschepen. Bente heeft haar eigen, volledig biologische, koffie plantage, vlak bij de CPU’s, en haar afnemer bleek een Duitse handelaar in Hamburg te zijn. Deze handelaar was zo vriendelijk om de door ons bestelde groene koffie in zijn container mee te nemen, en vanuit Hamburg naar Nederland te sturen.

 

En zo is de situatie nu, zomer 2017, we hebben de hand weten te leggen op fantastische koffie van de Machare Estate, de oogst van Bente’s eigen plantage, Machare Coffee Estate, grade AA, met volledig biologische koffiebonen. Harvest november 2015, milling januari 2016, gebrand september 2016, en nu (oktober 2016) tot in perfectie beschikbaar.

 

Uiteraard gaan we terug naar Kilimanjaro. Werken aan een versterking van de relaties daar en zorgen dat we nog veel meer geweldige koffie uit Tanzania kunnen halen bij de CPU’s en zo ook de lokale bevolking kunnen laten zien dat focus op kwaliteit werkt en dat wij bereid zijn om daar een goede en eerlijke prijs voor te betalen.

 

 

Langzaam komt mijn droom uit. Het lokaal inkopen van goede koffie, bij de mensen die in de wereld van handelaren en industrie niet meetellen. De nadruk op smaak en kwaliteit, in plaats van aantallen en laten zien dat de overheid en goedwillende andere organisaties niet altijd het belang van de lokale bevolking en kleine koffieboeren voorop hebben staan. Creatief zijn, relaties aanknopen en beloftes waarmaken. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten om dit te bereiken. Creativiteit gebruiken om kleine hoeveelheden koffie, tegen de laagst mogelijk prijs, te verschepen. Relatie netwerken en mensen leren kennen en waarderen. Jezelf lokaal laten zien en aanwezig zijn op de plek waar het gebeurt.

Tanzania is known for her soft mild and fruity coffee beans. Yet there is almost nowhere coffee from Tanzania available in the Specialty Coffee bars in The Netherlands. Why is that?

 

Tanzania Arabica coffee comes mainly from three regions in the North, Kilimanjaro, Mbeya and Matengo Highlands in the South. Most of the coffee, 90%, comes from the 400,000 "smallholder farmers", small coffee farmers, often collected in cooperatives. In addition, there are a number of larger coffee farms in Arusha, Kilimanjaro and Mbeya Region. Most of these large coffee farms are run by Western immigrants, and often by people with colonial background. Harvest is between July and December, and processing, milling, and sale is made in Moshi on the auction, or directly to traders, and coffee roasters.

 

 

So far, the coffee production, 30-40,000 tons per year, of which 70% Arabica, is not much different of other coffee producing countries in the region, except perhaps the large amount of Robusta which is produced in Tanzania. What makes particular Tanzanian coffee so special? Coffee from Kenya is much more expensive and more famous, from Ethiopia much more drunk then the coffee in Tanzania, and still, this coffee stole my heart.

 

First of all, there is a big difference between the "big" producers, mainly the so-called commodity market of the large coffee traders and roasters, like Starbucks, that operates in Tanzania and the Specialty Coffee market; The market where the small coffee roasters get their coffee, because of the premium quality and taste. This market is (still) very small in Tanzania. The Government encourages the use of home-grown, and developed varieties, which are disease resistant and high yield, and the Specialty Coffee Roasters have not yet discovered Tanzania. That is why I am so pleased that we, more or less by accident, encountered on a number of cooperatives and coffee farms on the slopes of Kilimanjaro that focus on quality and taste, and not on higher production, as the primary aim of their activities.

 

By the end of 2013, I got in contact with the people who had united for a number of years and collected their coffee and jointly worked and harvested it. These CPU's (Cooperative Production Unit) gave us samples and the outcome was surprising. The SCAA (Specialty Coffee Association of America) had a test done with this coffee before and it scored of 92 points, but not really picked up by the market was it yet. We were pleasantly surprised, whit a great taste and what a difference with most coffee that we had tasted in the region. I knew it for sure; this is the coffee that we wanted to have and serve to our customers. Unfortunately, a number of American coffee roasters bought the entire harvest, right before we could strike. Patience until the next harvest was the new motto.

 

 

 

How to go about such a thing? Gosling Coffee is a small organization, and doesn’t have the resources to get a complete container by ship from Tanzania to Europe, even apart from the fact that the complete harvest was no container full (two CPUs together had about 15 bags available). Many thanks go out to Bente Luther-Medoch (see photo left). This lady has taken the initiative to form the CPUs, and she helped us, together with her husband, Ralph Medoch, getting new samples to Amsterdam, and the selected coffee shipped to Europe. Bente manages her own, fully organic, coffee farm (Machare Coffee Estate) near the CPU's, and her buyer turned out to be a German trader in Hamburg. This trader was kind enough to send the ordered green coffee in its own container to Europe, and send to The Netherlands from Hamburg.

 

 

And so is the situation now, summer 2017. We have fantastic coffee from the Machare Estate, the harvest of Bente’s own farm. Machare Coffee Estate, Grade AA, and fully organic coffee beans. Harvested in November 2015, milling in January 2016, roasted in September 2016, and now (October 2016) available into perfection.

 

 

 Of course we go back to Kilimanjaro. Work on strengthening the relationships there and make sure we can get a lot more great coffee from Tanzania at the CPU's. This way we can show the locals that focus on quality works, and that we are prepared to pay a good and fair price for it.

 

 

Slowly my dream starts to become reality. Realizing the local procurement of good coffee, from the people living in the world of big traders and large coffee industry, where they do not count. The emphasis on taste and quality, instead of numbers and show that the Government and other well-meaning organizations not always have the interests of the local population and small coffee farmers in mind. Creativity, relationships and living up promises. These are the main ingredients to achieve this. Use creativity to get small amounts of coffee, at the lowest possible price, shipped. Relationship networking and getting to know, and appreciate, the local people, works. Show yourself at the scene and make yourself present in the places where it all happens.